Suomi Svenska Русский English Nederlands Francais Deutsch Chinese 中文 Ελληνικά In italiano En español Poland ?

Poland

Poland

Wszechświat jest wieczny.

Widoczny wszechświat jest początkiem opartym na wiecznym ruchu.

Firma jest wieczna

Biznes = energia

Ruch = siła pchająca

Wieczny recykling opiera się wyłącznie na jedynym ciągu
ruch.

Nie ma siły ciągnącej / zakrzywiającej się przestrzeni!

Ruch / energia, z której narodził się widzialny wszechświat, istnieje
nawet przed pojawieniem się widzialnego wszechświata.

Wieczna i nieskończona przestrzeń jest wyjątkowo gęsta i
masywne przedmioty, które są bardzo odległe od siebie. Wszystkie
znajduje się daleko poza widzialnym wszechświatem i rozszerza się
widzialny wszechświat wystaje z jednego takiego obiektu,
tak, aby wchłaniały się stale rosnące gęstości widzialnego wszechświata
przenieść się z innych podobnych obiektów do siebie. Tak jest
wszystko od ruchu w tle / energii, to jest bardzo stare, aby być postrzeganym
jak wszechświaty.

Te wyjątkowo gęste i masywne przedmioty będą się powtarzać na zawsze
ruch / energia pomiędzy i poza wystającym do ekstremum
gęsty ruch / energia powoduje, że galaktyki są wyczuwalne
podczas ruchu.


Jeśli nie powstaną resztki bardzo starego wszechświata
który wciąż ma różne obszary gęstości, nie może być postrzegany
pojawi się widzialny wszechświat.

Pierwsze powstające centra galaktyczne supermasywne przedmioty z Ziljon
z wyraźnych stagnacji, które rozszerzają się i przetwarzają ze sobą
rozszerzanie ruchu / energii.

Wystający zewnętrzny ruch / energia dostaje się do ekspansji
przyspieszać bardzo mocno w tym samym czasie, a tym samym na dużym obszarze
środek pojedynczego dwa bardzo wysokiego ciśnienia bez siły ciągnięcia!

Teraz środek tego obszaru zaczyna się zaciskać na zewnątrz rozszerzając się
ruch / energia generowana w sposób podobny do ruchu zewnętrznego /
z energią, z nowymi gwiazdami rozszerzającymi się i nowymi, które są postrzegane
jak substancja, która składa się z rozszerzających się jąder jąder
nawracajcie się wzajemnie, rozszerzając ruch / energię za pomocą
natura rozszerzającego się światła.

W tym przypadku ruch zewnętrzny jest centrum innej galaktyki
supermasywny obiekt, który rozszerza się tak, że wystaje
ekspansję ruchu / energii za pomocą rozszerzających się jąder atomów
natura, a tym samym natura nowych, rozszerzających się gwiazd.

Przestrzeń jest wieczna i nieskończona przestrzeń, która jest niczym.

Przestrzeń nie rozszerza się ani nie wygina.

ogólne czerwone przesunięcie światła nie dowodzi istnienia rozszerzającej się przestrzeni!

Nie udowadnia to zginanie ścieżki światła, np. W przypadku nasłonecznienia
przestrzeń łukowa istnieje!

tak zwane światło. przesunięcie grawitacyjne nie jest siłą napędową / krzywą
istnienie przestrzeni!

Te opary są dowodem na to, że fotony rozszerzają się i poddają recyklingowi
ze sobą rozszerzającym się ruchem / energią, a zatem ogólnie światłem
czerwonawy podczas podróży, więc światło pochyla się nad przejmowaniem słońca
a zatem rozszerzające się światło, które wystaje z gęstej gwiazdy
tzw. gravitaatiopunasiirtyy!

Nowe fotony powiększające wchodzą w interakcję ze starymi fotonami rozszerzającymi
które pochodzą z innej nadludzkiej / galaktycznej gromady
galaktyk. Szybkość starych rozprężających się fotonów przyspiesza
współdziałając z nowymi rozprężającymi się fotonami, a więc z dawnym światłem
tzw. ogólnie zaczerwienione!

W kierunku rozszerzającego się Słońca będzie pochodzić z miliardów galaktyk
powiększanie fotonów, które poddały się recyklingowi podczas podróży
ruch / energia i popycha go pomiędzy rozszerzającymi się fotonami
w okolicy Słońca i zderzając się z rozszerzającym się Słońcem
rozszerzanie fotonów, powodując ich pochylenie w kierunku
rozszerzenie Sun!

Rozszerzające się światło, które wystaje z gęstej gwiazdy, otrzymuje pomoc gwiazdy
wystające, a następnie poza gwiazdą gwiazdy
fotony, a tym samym obserwujące światło gwiazdy
tzw. gravitaatiopunasiirtyy.

Jeśli i kiedy fotony rozszerzają się i przetwarzają ruch rozszerzający /
energii, nie potrzebujemy takich pojęć, jak rozszerzanie przestrzeni i
zakrzywiona przestrzeń dla wyjaśnienia dowolnego zjawiska.

Ps. Oparta jest na trójwymiarowej ekspansji rozszerzającego się poszerzenia
do wewnętrznego krążenia / presji stagnacji, zarówno do, jak i do
za ich pośrednictwem nastąpi ruch wszystkich środowisk
rozproszenie, tak jak kula do kręgli, pozbawia się łuków
jeden od drugiego. I coraz więcej ekspansywnego stukania w tle
porusza się bardzo szybko, tym wolniej zmienia się pęd,
w końcu zostaje wchłonięty w jakąś nową ekspansywną stagnację
ruch wewnętrzny!

Nie ma powodu, aby sądzić, że dotyczy to również entropii
wszystkie cząstki, takie jak kwarki i fotony!

Siły napędowe / zakrzywiona przestrzeń nie są istniejącymi rzeczami.

Entropia istnieje, a także wpływa na cząsteczki w środku!

Jest ruch!


Przestrzeń nie powiększa się

Pokrewieństwo / energia widzialnego wszechświata rozszerza się już istnieje
przestrzeń! Do przestrzeni, która jest wieczna i nieskończonej przestrzeni, która nie jest
nic w ogóle!

Wyjątkowo masywne poza widzialnym wszechświatem
a kiedy gęste obiekty docierają do centrum miasta, są bardzo stare
ruch wszechświata pozostaje ponownie
wyjątkowo gęsty ruch / energia, z której jest przemieszczany /
raz jeszcze raz i na zawsze oddać do recyklingu jego ruch / energię
przez tego, kto po tym idzie do tego obszaru!

Off road, gdy obszar eksploduje, wybuchowy / rozwijający się biznes /
energia ukierunkowuje jej ekspansję i przyspiesza do przodu
jego penetracja w tym obszarze jako bardzo silna siła napędowa i
więc wybuchowy / rozszerzający się ruch / energia będą się rozprzestrzeniać z tego obszaru
w kierunku i właśnie z tego powodu obszar z zewnątrz wystaje bardzo
ruch / energia starego wszechświata pozostaje w tym obszarze
gdzie po raz kolejny zaciska się na wyjątkowo gęstym ruchu /
energia!


Wstęp

Jedna siła tłumaczy wszystkie zjawiska. T± sił± jest cinienie. (Nie
zapominajmy o potędze myli, dzięki której się poruszamy! Oczywicie,
czynnikiem wprawiaj±cym nas w ruch s± mięnie, lecz to sygnał pochodz±cy z
mózgu je uaktywnia. Jaka siła zawarta jest w tym sygnale, że umożliwia nam
przemieszczanie się dok±dkolwiek zechcemy?)

Na prostym przykładzie możemy opisać co dzieje się w j±drze atomu. WeĽmy pod
uwagę tysi±c osób umieszczonych blisko siebie, w pozycji skulonej. W ten
sposób stworzylimy skupisko energii, obejmuj±ce pewien obszar. Pomiędzy tymi
ludĽmi s± pewne wolne przestrzenie, tak, jak w przypadku poszczególnych
elementów atomu. Przestrzeń ta, która stanowi największy fragment budowy
atomu, nie rozszerza się, ani nie zakrzywia.

Teraz ci ludzi prostuj± się- czyli, innymi słowy, otwieraj± się, odpychaj±c
tym samym siebie nawzajem. Największe cinienie występuje w punkcie skupienia
energii. Człowiek znajduj±cy się w jego pobliżu musiałby wykonać olbrzymi±
pracę, żeby nie zostać zgniecionym. Ta sama rzecz dzieje się bez udziału
grawitacji w centrum Ziemi, czy Słońca.

Gęstoć skupiska energii zmniejsza się, a ludzie oddalaj± się od jego
centrum. W tym momencie, na krótk± chwile, możemy zaobserwować zjawisko
grawitacji bez siły przyci±gania (która nie istnieje) na obszarze skupiska
energii.

Moim zdaniem przestrzeń się nie rozszerza, ani nie zakrzywia. Bo jeli by się
rozszerzała- to jak należałoby to opisać?

W łatwy sposób można opisać jak energia w j±drach atomów się rozrzedza.
Zatem- najwyższy czas, by zapomnieć o rozszerzaniu się, czy zakrzywianiu
przestrzeni. Podobnie zapomnieć należy o wolnych wymiarach, ciemnej
substancji, czy energii...

Przestrzeń się nie rozszerza, przestrzeń się nie zakrzywia!

J±dra atomowe "otwieraj± się" wypychaj±c elektrony i fotony, które emituj±
sw± energię w postaci fali. Tak to działa!

Kiedy mylimy o galaktyce, to oczywistym się wydaje, że energia w rodku
galaktyki jest gęstsza niż na jej obrzeżach. To samo zjawisko występuje w
przypadku gwiazd. Na tej samej zasadzie- energia wewn±trz j±dra atomu jest
gęstsza niż na zewn±trz j±dra. Podobnie rzecz się ma z energi± wewn±trz
protonów/ neutronów, kwarków i tak dalej...

Trzeba zdać sobie sprawę, że poza widzialnym wiatem jest przestrzeń, gdzie
znajduje się znacznie więcej energii, niż w całym widzialnym Wszechwiecie
razem wziętym, a energia ta jest dużo gęstsza, niż energia w widzialnym
Wszechwiecie. W tej przestrzeni nie ma centralnego punktu, gdzie energia
byłaby gęstsza, niż na zewn±trz tego punktu.

Skupisko energii rozprzestrzenia się w trzech wymiarach. Wypromieniowuje
energię, która stanowi naturę galaktyk. To skupisko pochodzi z oddzielnego
skupiska, które rozprzestrzenia się trójwymiarowo. O im mniejszym oddzielnym
skupisku energii mówimy, tym gęstsza i gęstsza staję się sama energia.

Ruch odbywa się w kierunku rzadszych przestrzeni, dlatego cały widzialny
Wszechwiat przesuwa się od tego punktu skupienia energii, który faktycznie
jest daleko poza widzialnym Wszechwiatem, i w którym energia jest dużo
gęstsza niż we Wszechwiecie widzialnym.

Proof

Ta strona wyjania prawdopodobne zasady funkcjonowania Wszechwiata. Służ±
temu tekst, obrazy, filmy i głos (który zmienia cinienie tak, jak nasz
Wszechwiat- zaraz to wyjanię). Niektóre strony zawieraj± filmy, których
zadaniem jest ilustrowanie niektórych zjawisk. Lektor mówi w nich po fińsku,
lecz napisy s± po angielsku.

Będę publikował więcej artykułów na tych stronach- jak tylko zostan±
przetłumaczone. Ta strona zawiera użyteczne wskazówki odnonie przegl±dania
kolejnych witryn.


Sensacja z Savo

Zgodnie z t± prost± zasad± (teori± z Savo) Wszechwiat składa się tylko z
energii i przestrzeni. Energia jest jedna i ma zdolnoć upakowywania w
gęstsz± przestrzeń, a także otwarcia w energię o mniejszej gęstoci.
Przestrzeń ta nie rozszerza się, nie zakrzywia się. Każdy może przeprowadzić
eksperyment i sprawdzić, jak pojedyncze skupisko energii może zostać
upakowane do mniejszej przestrzeni (osoba przeprowadzaj±ca eksperyment
powinna przyj±ć pozycję płodow±), w której dana osoba uwalnia mniej energii.
W ten sposób można się przekonać, że energia w j±drze atomu jest zawsze
gęstsza i gęstsza - w zależnoci od tego, jak blisko energia ta znajduje się
od centrum pojedynczego skupiska energii.

Czy historia się powtarza? Ludzie, którzy wierzyli, że ziemia jest w centrum
Wszechwiata, mylnie mniemali, że Ziemia pozostaje w bezruchu, a inne ciała
niebieskie j± okr±żaj±. Współczesne teorie sugeruj±, że wszystkie widzialne
obiekty we Wszechwiecie w większoci pozostaj± w statycznej powierzchni w
przestrzeni, która rozszerza się tak, że Wszechwiat nie rozrasta się na
zewn±trz, do istniej±cej przestrzeni. Ten model wymaga dodatkowego wymiaru,
co jest raczej trudne do zrozumienia przez ludzi.


Wielki Wybuch

Zgodnie z teori± Wielkiego Wybuchu, na pocz±tku było tylko bardzo gęste
skupisko energii, a przestrzeń utworzona była w rodku tego skupiska podczas
wielkiej eksplozji. Ale co, jeli cała ta energia zaczęła się "otwierać" na
zewn±trz, do przestrzeni, która już istniała?

Nie możemy założyć, że cała energia skupiska otworzyła się równomiernie.
Zgodnie z moj± teori± cała energia w tym skupisku odepchnęła się od jego
centrum rozszerzaj±c się w tym samym czasie. Energia rozprzestrzeniała się w
każdym kierunku, co powodowało olbrzymie cinienie w kierunku centrum. To
cinienie utrzymywało energię gor±c± i gęst±. Im dalej energia docierała, tym
szybciej się rozprzestrzeniała, a zatem ruch stawał się coraz szybszy.

Załóżmy, że istniało inne, podobne skupisko w przestrzeni. Energie z tych
dwóch skupisk zderzyły się, w wyniku czego nie mogły się już
rozprzestrzeniać w nieskończonoć. Zostały cinięte w oddzielne, mniejsze
skupiska, które zaczęły uwalniać swoje własne fale energii.

To wyjania jak zostały stworzone mniejsze cz±stki i oddzielne skupiska - z
dwóch większych skupisk energii, kiedy te rozprzestrzeniały się
trójwymiarowo.


Wszechwiat

Czy galaktyki s± cz±stkami gigantycznej, rozprzestrzeniaj±cej się w
trójwymiarze, fali? Cz±stkami, które podobnie rozprzestrzeniaj± się w
trójwymiarze i uwalniaj± fale energii, które zachowuj± się jak substancje
złożone z atomów?

A jeli widzialny Wszechwiat oddala się od punktu ulokowanego daleko poza
nim? I co, jeli w naszym kierunku uwalniane s± fale energii, które
przemierzaj± ogromne odległoci i otwieraj± się w łagodny sposób do postaci
mniej gęstej energii? W ten sposób tu i tam istniej± pozostałoci po centrach
galaktyk (warstwy energii), które uderzaj±c w, na przykład, wielk± czarn±
dziurę w naszej galaktyce zabieraj± stamt±d energię, kieruj±c się do rodka
czarnej dziury.Savor dziękuje tym, którzy tłumaczyli ten tekst.


:);):)